HSH (1)

49 2 0

1 - Mình bảo để avt hình mèo cho đáng yêu đi. Và bạn đó đồng ý đổi. Nhưng năm phút sau mình chợt nhận ra rằng, crush của mình nhây vcl :)))

 Nhưng năm phút sau mình chợt nhận ra rằng, crush của mình nhây vcl :)))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.2 - Các cậu có thấy đoạn hội thoại này quen quen không? :))

2 - Các cậu có thấy đoạn hội thoại này quen quen không? :))

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!