Colofon

54 4 2
                         

Ilja Nijdam
Elodie's Erfgoed

De nieuwe wereld – deel 7
Vervolg op Elodie, Terra's Aanstoot, Elodie's Jeugd, Terra's Verzoek, Tagmar's Oordeel en Tagmar's Grip

© Creation Tells 2012, 2019
Omslagontwerp Ilja Nijdam

ISBN/EAN:
NUR-code: 285 (Fictie 15+)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

De Nieuwe Wereld deel 7: Elodie's ErfgoedWaar verhalen leven. Ontdek nu