Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

8.3K 9 21

                           MỤC LỤC

 

Chương 1 . Lý luận chung về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

 

1.1.         Lạm phát và nguyên nhân gây ra lạm phát.

1.1.1.  Lạm phát.

1.1.2.  Nguyên nhân gây ra lạm phát.

 

1.2.         Tăng trưởng kinh tế và các công cụ phản ánh.

1.2.1.  Tăng trưởng kinh tế.

1.2.2.   Các công cụ phản ánh.

 

1.3.         Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

 

    Chương 2 . Thực trạng lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

 

2.1.         Thực trạng lạm phát ở Việt Nam thời gian qua.

2.1.1.  Các nguyên nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam thời gian qua.

 

2.1.2.  Các tác động của lạm phát.

 

2.2.         Mối quan hệ giữa lạm phát và tằng trưởng kinh tế.

 

     Chương 3. Giải pháp kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.

 

3.1.         Định hướng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

 

3.2.         Giải pháp kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.

3.2.1.  Giải pháp tình thế.

3.2.2.  Giải pháp chiến lược.

3.2.3.  Giải pháp chủ yếu kiểm soát lạm phát ở Việt Nam .

 

            3.3.     Lạm phát và vấn đề xử lý lạm phát của một số nước trên thế giới, học tập và áp dụng vào Việt Nam.

 

 

                                 LỜI NÓI ĐẦU

Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tếĐọc truyện này MIỄN PHÍ!