Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

6.8K 6 19

                           MỤC LỤC

Chương 1 . Lý luận chung về lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

1.1.         Lạm phát và nguyên nhân gây ra lạm phát.

1.1.1.  Lạm phát.

1.1.2.  Nguyên nhân gây ra lạm phát.

1.2.         Tăng trưởng kinh tế và các công cụ phản ánh.

1.2.1.  Tăng trưởng kinh tế.

1.2.2.   Các công cụ phản ánh.

1.3.         Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế.

    Chương 2 . Thực trạng lạm phát và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

2.1.         Thực trạng lạm phát ở Việt Nam thời gian qua.

2.1.1.  Các nguyên nhân gây ra lạm phát ở Việt Nam thời gian qua.

2.1.2.  Các tác động của lạm phát.

2.2.         Mối quan hệ giữa lạm phát và tằng trưởng kinh tế.

     Chương 3. Giải pháp kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.

3.1.         Định hướng về lạm phát và tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.

3.2.         Giải pháp kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.

3.2.1.  Giải pháp tình thế.

3.2.2.  Giải pháp chiến lược.

3.2.3.  Giải pháp chủ yếu kiểm soát lạm phát ở Việt Nam .

            3.3.     Lạm phát và vấn đề xử lý lạm phát của một số nước trên thế giới, học tập và áp dụng vào Việt Nam.

                                 LỜI NÓI ĐẦU

         Tăng trưởng kinh tế và lạm phát là hai vấn đề cơ bản và lớn trong kinh tế vĩ mô. Sự tác động qua lại của tăng trưởng kinh tế và lạm phát hết sức phức tạp và không phải lúc nào cũng tuân theo những qui tắc kinh tế .

         Lạm phát là một vấn đề không phải xa lạ và là một đặc diểm của nền kinh tế hàng hoá và ở mỗi thời kì kinh tế với các mức tăng trưởng kinh té khác nhau

sẽ có những mức lạm phát phù hợp.

         Do vậy vấn đề lạm phát và ảnh hưởng của lạm phát tới tăng trưởng kinh tế là một đề tài rất hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển kinh tế hiện nay vấn đề này càng trở nên cần thiết. Việc xác định mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đã và đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà kinh tế. Mục đích chính là phân tích để khẳng định và tiến tới xác lập mối quan hệ định hướng giữa tăng trưởng kinh tế với lạm phát và có thể sử dụng lạm phát là một trong các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì đương nhiên các giải pháp điều hành vĩ mô đưa ra là nhằm nâng cao lạm phát của nền kinh tế nếu như chúng có quan hệ thuận với nhau và do vậy các giải pháp như cung ứng tiền, phá giá đồng nội tệ… sẽ được xem xét ở mức độ hợp lý. Còn không, các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc các giải pháp vĩ mô để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và yếu tố lạm phát trở thành thứ yếu. Mặc dù vẫn phải duy trì mức độ kiểm soát. Ở nước ta trong bối cảnh đổi mới kinh tế dưới sự lãnh đạo của Đảng, vấn đề lạm phát không những là một tiêu thức kinh tế mà còn kiến mang ý nghĩa chính trị.