057

35 3 0

Bang Chan
active now

1:56am

Chan:
anong oras na, wala
ka bang balak matulog?

Yurina:
eh bakit gising ka pa?

Chan:
di ako makatulog eh

Yurina:
oh I see


Chan:
Wanna play a game?

Yurina:
sure

Chan:
joke wala akong maisip

Yurina:
nays wan chan

Chan:
I'm just going to send
a voicemail to you.

Chan:
listen to it para di ka
pagod bukas sa event

Yurina:
thanks

Bang Chan sent a voice mail

Chan:
there you go

Chan:
sleep well Yuri!


smile // bang chanWhere stories live. Discover now