Hopeless Cases

58 0 0
                         

This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events and incidents are neither products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to any person, living or dead, is purely coincidental.

Hopeless Cases will be the compilation of my one-shot stories. Kasi napapagod na akong gumawa ng cover. Hehe. Tinatamad na akong mag-edit. So ayun. Hindi ko po pala isasama dito yung mg aone-shot na magkakahiwalay na naka-post. Tinatamad din po kasi akong mag-copy-paste. Hehe. Dito ko na siya pagsasamahin kung makakagawa pa ako ng mga one-shot. Sana may magbasa, kung wala, sana meron pa din. Thanks.

Kung bakit Hopeless Cases...

Hopeless na kasi akong mag-isip ng title para dito. :'(

Hopeless CasesTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon