tinh gia thanh san pham

587 0 0

Tính giá thành sản phẩm thực tế

Tính giá thành sản phẩm và dịch vụ là một nhiệm vụ chiếm khá nhiều công sức của người làm kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất. Chúng ta cùng xem mô tả phương pháp tính giá thành trong chương trình 1C:KẾ TOÁN 8 để thấy vì sao giải pháp này lại trợ giúp hiệu quả cho công việc tính giá thành.

Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất chính và sản xuất bổ trợ trong kỳ hiện tại được ghi nhận bằng chứng từ "Phiếu yêu cầu vật tư", "Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ" (thẻ "Dịch vụ"), "Giấy thanh toán tiền tạm ứng" (thẻ "Phần khác"). Việc ghi giảm nguyên vật liệu, bán thành phảm, thành phẩm và hàng hóa để đưa vào sản xuất được ghi nhận theo giá trị tương ứng với phương pháp đánh hàng tồn kho theo như chính sách kế toán:

- nếu như sử dụng phương pháp "FIFO" thì để ghi giảm, sẽ chọn ra giá trị của lô hàng sớm nhất mà còn sót lại tại thời điểm kết chuyển chứng từ;

- nếu sử dụng phương pháp "LIFO" thì giá trị của lô hàng muộn nhất mà còn sót lại tại thời điểm kết chuyển chứng từ;

- nếu sử dụng phương pháp "Bình quân gia quyền" thì sẽ tính giá trị trung bình tại thời điểm kết chuyển chứng từ. Trong trường hợp này khi đóng kỳ, cần thực hiện nghiệp vụ"Điều chỉnh giá trị hàng hóa thực tế", và kết quả là việc ghi giảm tài sản sẽ được điều chỉnh chính xác đến giá trị bình quân gia quyền.

Dịch vụ mua ngoài của doanh nghiệp khác và chi phí khác mà được ghi nhận bằng các chứng từ "Tiếp nhận hàng hóa và dịch vụ"và "Giấy thanh toán tiền tạm ứng" sẽ được phản ánh vào chi phí sản xuất theo đúng như giá trị được ghi trên chứng từ.

Xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm

Việc xuất xưởng thành phẩm và bán thành phẩm trong kỳ hiện tại được ghi nhận bằng chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca. Việc tiếp nhận thành phẩmvà bán thành phẩm từ sản xuất vào kho được phản ánh theo đơn giá dự tính (đơn giá kế hoạch) trong chứng từ "Báo cáo sản xuất theo ca". Để thuận tiện cho việc điền chứng từ này, có thể chỉ ra giá thành dự tính cho mỗi mặt hàng trong biểu ghi thông tin "Đơn giá mặt hàng". Dạng giá được dùng cho đơn giá dự tính được chỉ ra trong menu "Công ty - Tùy chinh tham số kế toán" trên thẻ "Sản xuất". Theo tỷ lệ của giá thành dự tính sẽ tính ra giá thành thực tế.

Tính giá thành thực tế của thành phẩm và bán thành phẩm

Tính giá thành thực tế được thực hiện bởi giao dịch hàng kỳ "Tính và điều chỉnh giá thành sản phẩm (dịch vụ)" trong chứng từ "Đóng tháng". Giá thành được tính có bao gồm cả số dư chi phí đầu kỳ, chi phí sản xuất thực tế trong kỳ và số dư chi phí cuối kỳ được chỉ ra trong chứng từ "Kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang".

Tính giá thành được thực hiện theo nhiều bước:

- tính chi phí trực tiếp theo mỗi sản phẩm và bộ phận theo như trình tự các bộ phận (chứng từ "Đặt trình tự các bộ phận khi đóng tài khoản");

- phân bổ chi phí gián tiếp theo như quy tắc được thiết lập trong biểu ghi thông tin "Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp";