anonymous ; ending note

42 2 0
                         

Hell. What the hell. TAPOS NAAA?!

Anyway, i never expected na tatagal to ng ganito and I am so sorry about that. Seriously. Hindi ko alam kung anong katamaran ang sumasanib sa akin, at hinfi ako nakakaupdate. Damnitttt.

But I did enjoy writing this, and I hope to see you soon, on Waste It On Me ; Jhope!

I love youuuuuu, guyssss!

-> _agust_suga

anonymous ♧ kim namjoon auTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon