Nominacja 1

16 1 13

1

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1. Zależy czego xD Jak coś ciekawego to lubie sie uczyć, jak coś nudnego to wolę pospać XD

2. Chyba bardziej jak Miona, chociaż kto tam wie...

3. Hmm... Draco xD 

4. Spagetti

5. Chyba Harry, chociaż Ron też jest spoko

6. Tak, siostrę starszą o dwa lata

7. Przepraszam bardzo, gdzie 7? xD 

8. Teen Wolf

9. 

Żółwie zawsze na propsie xD

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Żółwie zawsze na propsie xD

Żółwie zawsze na propsie xD

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Ladna trawcia xD

Ladna trawcia xD

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Nominacje :DWhere stories live. Discover now