CHAPTER 1

11.7K 108 2
                         


NASAPO ni Althea ang kanyang noo nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigang si Karen. Pigil niya ang sarili na sigawan ito o pagbagsakan ng telepono. "Bakit mo naman ginawa iyon? Isinusubo mo ako sa alanganin, eh!" sabi na lamang niya.

"Huwag mong sabihing tatanggi ka? Trabaho rin iyon, 'no!" anito.

"Alam kong trabaho iyon, pero alam mo ring marami akong ginagawa ngayon, 'tapos, gusto mo pang dagdagan." Inis na inis talaga siya rito. Hindi na nga niya malaman kung paano tatapusin ang tambak na trabaho niya, isisingit pa nito ngayon ang pinsan nito.

"Thea, please huwag mo naman akong ipahiya sa pinsan ko. Ang sabi ko kasi sa kanya, sigurado na iyon. Nakakahiya naman kung babawiin ko pa ang sinabi ko," pagsusumamo nito.

Napabuntong-hininga siya, hindi malaman ang sasabihin dito. Hindi rin niya alam kung pagbibigyan niya ito. Hindi naman kasi niya maaatim na mapahiya ito.

"Just say 'yes,' please."

"Karen, don't you understand. Pa—"

"Friend, please. Ngayon lang ako nakiusap sa iyo, eh."

Napabuga siya ng hangin.

"Thea, please. Alam mo namang mahirap maghanap ng magaling na planner, eh," pangungulit pa rin nito.

"Okay," napipilitang sagot niya pagkalipas ng ilang sandali. "Kung hindi lang talaga dahil sa iyo, hindi ko tatanggapin iyan. Pero sa susunod na gawin mo uli ang ganyan, hindi na talaga kita pagbibigyan kahit magmakaawa ka pa sa harap ko!"

"Thank you so much!" tuwang-tuwang sabi nito. "Pupunta kami ng pinsan ko bukas sa shop mo para mapag-usapan na ninyong dalawa ang mga details ng kasal nila."

"Dapat lang. Sige na, marami pa akong ginagawa. Magkita na lang tayo bukas. Bye." Ibinaba na niya ang telepono.

Napatingin siya sa drawing pad na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Naipikit niya ang kanyang mga mata. "Hindi ko pa nga tapos ang wedding gown at iba pang kailangan sa kasal ni Jane, may dumagdag na kaagad," bulong niya sa sarili. "Paano ko kaya tatapusin ang lahat ng ito?"

Wedding organizer siya at may-ari ng isang wedding shop. Apat na taon na siya sa ganoong negosyo. Paminsan-minsan ay nag-o-organize din siya ng mga parties at iba pang events.

Tapos siya ng kursong Business Administration pero nakahiligan din niya ang magdisenyo ng mga damit at mag-organize ng mga parties kaya iyon ang naisip niyang negosyo.

Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nag-inat ng katawan. Lumabas siya ng kanyang silid at nagtungo sa terrace ng bahay nila.

Malalim na ang gabi at tahimik ang paligid. Kapag ganoong tahimik ay maraming bagay ang pumapasok sa isip niya, hindi lang ang patung-patong na trabaho kundi pati ang personal na buhay niya.

Napakislot siya nang maramdamang may tao sa kanyang likuran. Humarap siya at nakita ang nakababatang kapatid niya na si Lawrence na papalapit sa kanya.

"Bakit gising ka pa?" tanong niya nang makalapit na ito.

"Walang pasok bukas, kaya okay lang kahit mapuyat ako. Ikaw, ba't hindi ka pa natutulog?"

"Tinatapos ko pa kasi iyong design ng wedding gown ng Ate Jane mo. Gusto niyang dagdagan pa ng kaunting design."

Tumabi ito sa kanya. Ngumiti ito at saka tumingin sa kawalan. "Parang kailan lang, magkakalaro pa tayong magpipinsan at magkakasamang gumagawa ng kalokohan. Ngayon, apat na ang may asawa, 'tapos, si Ate Jane, ikakasal na rin."

A Promise of LoveWhere stories live. Discover now