"Characters"

1.2K 19 3
                  

Shen yue as Denise Mikaela Buenavista

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Shen yue as Denise Mikaela Buenavista

Hu yi tian as Angelo Nicholas Montemayor

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hu yi tian as Angelo Nicholas Montemayor

Hu yi tian as Angelo Nicholas Montemayor

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Yang yang as Andy Lawrence montemayor

Zhao lusi as Diana Christine Montemayor

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Zhao lusi as Diana Christine Montemayor

Guan xiaotong as Brianna Althea Mendoza

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Guan xiaotong as Brianna Althea Mendoza

Hou ming hao as Kegan Craige Buenaventura

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hou ming hao as Kegan Craige Buenaventura

Hou ming hao as Kegan Craige Buenaventura

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Ni Ni as Clarrisa Angel Sandova~•~•~•~•~•~•~
(A/N):Maraming nagtataka kung bakit marami ng characters nohh hehehe...(≧∇≦)/ Syempre mapapaisip din kayo kung ano sila sa buhay ng ating bida... abangan niyo nalang sa story sana'y magustuhan niyo yung story ko and yung mga characters enjoy readingヾ(^ - ^)ノ

Love You Till My Last BreathWhere stories live. Discover now