Khi Khí Thiên Đế cùng Bát Kỳ Tà Thần gặp mặt

20 1 1
                         

Giữa bầu trời, một cỗ khí thế ngang trời mà đến, phô thiên cái địa, trấn áp toàn trường. Hoa lệ áo bào đen từ từ hiện ra, tuyệt mĩ khuôn mặt dần rõ ràng.


Mọi người: Ngọa tào! Lão tử không phụng bồi! *sử xuất bú sữa mẹ khí lực chạy bao xa liền chạy bao xa*


Tà Thần *ngưng trọng vẻ*: Lão Khí, ngươi đã tới rồi.


Khí Thiên Đế: Cáp.


Tà Thần: Xem lão Khí ngươi có vẻ không vui?


Khí Thiên Đế: Gần đây nhi tử tới phản nghịch kì, suốt ngày cùng hồ bằng cẩu hữu đi được gần, sầu a!


Tà Thần: Chuyện bình thường, ngươi quen thuộc là tốt rồi.


Khí Thiên Đế:...


Tà Thần: Huống hồ Chu Vũ hắn còn đã có nhi tử.


Khí Thiên Đế:...


Tà Thần: Thứ cho ngô nói thật, lão Khí ngươi đầu liền hai màu đen trắng, đẻ ra nhi tử đầu lại màu đỏ, không phải là chụp mũ xanh đi?


Khí Thiên Đế: Tà Thần ngươi cho ngô câm miệng.


Khí Thiên Đế: Ngươi nói ngô mới nhớ, kì thật ngô nghĩ Chu Vũ hắn ôm nhầm nhi tử.


Tà Thần: Rõ ràng, lão Khí ngươi không phải sống lâu hồ đồ rồi? Đằng Tà Lang cùng Xá Sinh Đồng Tử mới là của hắn thân nhi tử a!


Khí Thiên Đế: Ngươi im miệng đi. Ngô nghĩ Thôn Phật Đồng Tử mới là của ngô thân tôn tử...


Tà Thần: Cái gì? Đầu ngươi không phải thật phá hư a? Như Chu Vũ cái này đơn thuần tiểu tử làm sao có thể sinh ra một cái Thôn Phật? Này gen biến dị cũng quá lợi hại đi?!


Khí Thiên Đế: Ngươi xem, hồng tóc, còn có cách ăn mặc, còn có cái này thông đồng nhân khả năng, thấy thế nào đều giống hắn như đúc a!


Tà Thần: Ngươi nói ngô mới để ý, quả thật là có khả năng này.


Khí Thiên Đế: Đau đầu a!


Tà Thần: Con cháu tự có con cháu phúc, đến đến đến, ngô giới thiệu cho ngươi một người, có lẽ ngươi từng gặp mặt.


Khí Thiên Đế: A? Ngô từng gặp nhiều lắm... Tố Hoàn Chân?!


Thiên Diệp Truyền Kì: Ta không phải Tố Hoàn Chân! Ta là Thiên Diệp Truyền Kì!


[Phích Lịch đồng nhân] Tập hợp đoản vănWhere stories live. Discover now