prolonge

920 13 0
                         

Ito si jhon lopez bartolome
Anak nq may ari sa isanq malakinq kompanya sa pilipinas
At sya ay matanqkad ,model,at crush nq school nila at anq pinakamayabanq SA qrupo nila

Ito si jhon lopez bartolome Anak nq may ari sa isanq malakinq kompanya sa pilipinas At sya ay matanqkad ,model,at crush nq school nila at anq pinakamayabanq SA qrupo nila

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

At Ito naman si Marc lio Campos anq pinakahamboq na SA kanilanq apat mayaman din sila

At Ito naman si Nathan jay Hernandez anq pinaka bobo SA kanilanq apat at mayaman din sila

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

At Ito naman si Nathan jay Hernandez anq pinaka bobo SA kanilanq apat at mayaman din sila ....sila anq may ari SA casay national hiqh school at dito din sila naq aaral

At Ito namn si Kirk Nikko camposo anq pinaka matalino SA kanilanq apat at mayaman din sha may businesse din sila

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

At Ito namn si Kirk Nikko camposo anq pinaka matalino SA kanilanq apat at mayaman din sha may businesse din sila

At Ito anq friend ko na si Aliyah mar montano sya ay simple lanq at matalino din sya at mayaman din Kasi mama nya businessewomem at anq papa nya ay businesseman

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

At Ito anq friend ko na si Aliyah mar montano sya ay simple lanq at matalino din sya at mayaman din Kasi mama nya businessewomem at anq papa nya ay businesseman

At Ito anq friend ko na si Aliyah mar montano sya ay simple lanq at matalino din sya at mayaman din Kasi mama nya businessewomem at anq papa nya ay businesseman

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

At ako si jam myla Prado ISA akonq nerd at simple lanq Kami ...may dress shop Kami ..at anq papa ko ay isanq chiefcook lanq at anq mama ko isanq teacher lanq

Kami po Pala ay qrade 10 students na naq aaral SA casay national high school

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Kami po Pala ay qrade 10 students na naq aaral SA casay national high school

Add/follow NYU po ako SA FB
#jamskie rivera
Thank you po 😍😍

The Four gangster And MeWhere stories live. Discover now