kinh tế vĩ mô là gì

38K 2 0

KINH TẾ HỌC VĨ MÔ LÀ GÌ?

Kinh tế vĩ mô mang lại cho chúng ta cái nhìn bao quát về tình hình kinh tế của một quốc gia. Việc nghiên cứu những tương tác giữa các bộ phận của nền kinh tế, giữa hành vi của các nhà doanh nghiệp và của những người tiêu dùng đơn lẻ được gọi là kinh tế vĩ mô. Mục tiêu của kinh tế vĩ mô là xem xét tất cả các xu thế của nền kinh tế, chẳng hạn như mức sử dụng nhân công, mức tăng trưởng kinh tế, cán cân thanh toán và lạm phát. Việc nghiên cứu nền kinh tế thế giới chủ yếu là nghiên cứu tổng quát về KTVM.

* Giống như tốc độ động cơ được điều chỉnh bởi lượng cung ứng nhiên liệu, KTVM bị ảnh hưởng chủ yếu bởi chính sách tiền tệ (kiểm xoát lượng cung tiền tệ của một quốc gia) và chính sách tài khóa (kiểm soát thu và chi của chính phủ).

* Việc kiểm soát nền kinh tế thực chất nằm trong tay của ngân hàng trung ương và của chính phủ, bởi vì, chỉ có chính phủ và ngân hàng trung ương mới có thể kiểm soát được lượng tiền tệ để nạp cho nền kinh tế.

* Chính sách tiền tệ của một quốc gia cũng như việc kiểm soát lượng tiền lưu thong là thuộc chức năng của ngân hàng trung ương. Ngân hàng nhà nước Đức, ngân hàng nhà nước Anh, ngân hàng Nhật Bản đều điều chỉnh lượng cung ứng tiền tệ theo những mục tiêu căn bản giống như Quỹ dự trữ liên bang của Mỹ nhằm đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát.

* Giống như người lái xe sử dụng bộ phận gia tốc để tăng giảm tốc độ của xe, ngân hàng trung ương kiểm soát nền kinh tế bằng cách gia giảm lượng cung ứng tiền tệ. Thông qua những quy định chặt chẽ về cung ứng tiền tệ như một công cụ thúc đẩy nền kinh tế, ngân hàng trung ương giữ cho nền kinh tế khỏi bị biến động quá mức.

* Chính sách tiền tệ thực chất như một trò chơi đánh đó. Không có số liệu nào có thể nói cho ta biết nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh đến mức nào, mà cũng không có cái gì cho ta biết nền kinh tế sẽ đáp ứng những thay đổi có thể xảy ra theo tháng hay theo năm nhanh đến mức nào. Ngân hàng trung ương dùng "một mắt" để theo dõi tốc độ lạm phát có thể bùng ra do nền kinh tế quá nóng. Còn mắt kia để theo dõi tốc độ thất nghiệp có thể tăng nhanh do nền kinh tế suy giảm.

* Nền kinh tế cũng có thể kiểm soát được bằng điều chỉnh chính sách tài chính khóa bằng những khoản thu chi của chính phủ. Mặc dù ngân hàng trung ương kiểm soát lượng cung ứng tiền tệ của một quốc gia, nhưng việc thu chi của chính phủ cũng ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế của đất nước.

* Cho dù tốt hay xấu đi nữa thì những ảnh hưởng kinh tế chủ yếu đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta như lạm phát và thất nghiệp trước tiên là kết quả của những quyết định ở tầm vĩ mô.

Dịch: What's Macroeconomics ?

Macroeconomics provides us an overview of the economic status of a country. The study of interactions between different part of the economy, between behaviours businessmans and individual consumer is called macroeconomics trends such as rate of employment, rate of economic growth, balance of payment and inflaction. The study of the world economy is the most general subject of macroeconomics.

* Like the motor speed which is controlled by fuel supply, macroeconomics is affected mainly by the monetary policy (controlling the quantity of money supplied of a nation) and the fiscal policy (controlling govement receipts and expenditures)

kinh tế vĩ mô là gìĐọc truyện này MIỄN PHÍ!