Hỏi ý kiến chút <3

436 48 22

Tác giả xin lỗi các bạn trẻ không có chap mới nhưng mà tác giả muốn hỏi một chút về vấn đề khác.. Ta lại nổi hứng lông bông nên ta..  Thế nào nhỉ.. vẽ thử 1 trang.. trang giấy ấy.. không phải chương đâu.. của Hatake Kitsune ký.. kiểu nháp thôi nên.. Các bạn trẻ thấy thế nào nhỉ? Có lẽ ta nên học thêm cách chia khung .. hình ở dưới nhá 

.. Tác giả rất xin lỗi .. vẫn chưa có chương mới :<

 vẫn chưa có chương mới :<

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ Đồng Nhân Naruto - Hỏa Ảnh ] Hatake Kitsune kýRead this story for FREE!