31.03.19

133 15 17

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hôm nay là lần đầu tiên mình bị say

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Hôm nay là lần đầu tiên mình bị say. Là say rượu và bia luôn đó. Cũng là ngày vui nhất của mình 💜

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!