_1_

2K 159 4
                         


+[Kim_Taehyung] Follow you+

+[Ким_Тэхён] Таныг дагалаа+

Таны [1902325] тэмдэгтэй зураг {Kim_Taehyung} хэрэглэгчид таалагдалаа

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Таны [1902325] тэмдэгтэй зураг {Kim_Taehyung} хэрэглэгчид таалагдалаа.

Таны [1902325] тэмдэгтэй зураг {Kim_Taehyung} хэрэглэгчид таалагдалаа

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

1765 likes
.....

-
AN:энд нэг ч зүйл нь үнэн биш гэдгийг анхааруулъя бүгд миний санаанаас гарсан зүйл🌸

ғᴏʟʟᴏᴡɪɴɢWhere stories live. Discover now