Бианка харесва Лео?!

741 62 37

Рождения ден на Лео :
Гледната точка на Лео :

Днес станах в 5 и 30 , защото не можех да повярвам, че ще видя Лина. С Бианка смятахме днес да я върнем вкъщи и неможех да спра да мисля за плана ни.

Към 8 и 30 се облякох и отидох при Бианка. Тя се беше облякла така, сякаш отива на среща.

- За къде си се наконтила? - изсмях ѝ се аз и усмивката ѝ изчезна

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- За къде си се наконтила? - изсмях ѝ се аз и усмивката ѝ изчезна.

- Добро утро и на теб Смит. - каза сърдито тя. 

- Не се цупи, малко пони. Много си хубава. Така става ли? - ухилих ѝ се аз и я прегърнах. 

По обяд отидохме в старата ни къща, където щяхме да празнуваме. С Бианка дооправихме украсата и сложихме храната по масите

 С Бианка дооправихме украсата и сложихме храната по масите

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!