Main Characters

1.5K 31 1

So, heto nga po pala ang pictures sa mag portray ng dalawang Main Characters sa fan fiction na 'to!

'Nga pala, ang cast ng Maxwell na in-imagine ko ay iba po sa original kasi hindi ko kilala yung totoong cast ni Maxwell. But yung original pa'rin ang sa kay Yaz!


MAIN CHARACTERS:
MAXWELL LAURENT DEL VALLE-MOON

Hu Yi Tian as Maxwell

Hu Yi Tian as Maxwell

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ZAIMIN YAZ MARCHESSA

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ZAIMIN YAZ MARCHESSA

Park Jiyeon as Yaz

Park Jiyeon as Yaz

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CREDITS TO THE OWNERS/PHOTOGRAPHERS NG PICTURES NA NA'SA ITAAS!!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

CREDITS TO THE OWNERS/PHOTOGRAPHERS NG PICTURES NA NA'SA ITAAS!!!

A Yazwell FanfictionRead this story for FREE!