Giới thiệu nhân vật

328 36 43
                         

Tên là Ciel : Là 1 hack chuyên nghiệp và làm đc tất cả mọi việc đc giao đc mọi người gọi là Vương Tử kể cả việc người ko gớm tay nhất thế giới ko ai sánh bằng , tán gái very siêu lun
(ĐÂY LÀ NỮ NHÉ bỏ tai và đuôi đi , mk làm ảnh nam vì CON MK ĐI TÁN GÁI chứ NÓ KO YÊU TRAI OK)                       (ĐÂY LÀ TRC KHI XUYÊN)

Tên là Ciel : Là 1 hack chuyên nghiệp và làm đc tất cả mọi việc đc giao đc mọi người gọi là Vương Tử kể cả việc người ko gớm tay nhất thế giới ko ai sánh bằng , tán gái very siêu lun(ĐÂY LÀ NỮ NHÉ bỏ tai và đuôi đi , mk làm ảnh nam vì CON MK ĐI TÁ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


ĐÂY Là SAU KHI XUYÊN CỦA Ciel , thành con mèo tên vẫn z có thể biến thành người nhé nya~

ĐÂY Là SAU KHI XUYÊN CỦA Ciel , thành con mèo tên vẫn z có thể biến thành người nhé nya~

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Đây là lúc biến thành người mèo có tai và đuôi của Ciel , Ciel cũng có thế bỏ tai và đuôi ảnh khác cơ ko phải ảnh này

Đây là lúc biến thành người mèo có tai và đuôi của Ciel , Ciel cũng có thế bỏ tai và đuôi ảnh khác cơ ko phải ảnh này

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

BỎ CÂY KIẾM ĐI LÀ CHUẨN

BỎ CÂY KIẾM ĐI LÀ CHUẨN

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.CIEL KO BIK CÓ BAO NHIÊU LÃO BÀ CƠ MK TÙY HỨNG CÁC BẠN CHỌN LÃO BÀ DÙM MK , à mà ciel là futanari 

Ngày 09/03/2019 Ra Truyện

Ta xuyên vào sao lại là Mèo!!!!Where stories live. Discover now