/045/

477 50 9

"Орших гэдэг үг зүгээр л нэг үсэгний нийлбэр биш шүү Аашлин нүүна."

"Сэүн гуйя битгий толгойг минь эргүүлээд бай."

Санасныг бодоход Сэүн олон зүйл нуршаад байсангүй. Харин Чанёол ахиж гарч ирэх болов уу?

"Нүүна, та намайг байхгүй болчихвол хёныг сайн харж хандана биз дээ?"

"Юу гэсэн үг юм?"

"Аашлин нүүна хийсэн бүх зүйлд чинь баярлалаа."

Тэрээр надруу инээмсэглэн ширтэх ба нүд нь хөнгөн гуниг тээсэн байхыг би олж харсан юм.

"Харин нэг гуйлт байна."

"За?"

"Үзэг цаас өгөөч?"

Би толгой дохиод түүнд халааснаасаа жижигхэн цаас үзэг гарган өгөв.

"Хэнд бичиж байгаа юм?"

"Хэрвээ Жүхён гарч энийг түүнд дамжуулаад өгчхөөрэй бас нүүна үүнийг яасан ч битгий унш. Гуйя."

Тэр цаасыг хэд хэд хумин надад өгөөд өрөөнөөсөө гарахыг гуйв.

Тэр цаасыг хэд хэд хумин надад өгөөд өрөөнөөсөө гарахыг гуйв

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now