giaotrinhAutocad2004

30 0 0

AutoCad 2004

Môc lôc

I. Më ®Çu Giíi thiÖu chung ... ...3

1. AutoCAD trong hÖ thèng c¸c phÇn mÒm ®å ho¹ vµ v¨n phßng... ..3

2. Nh÷ng kh¶ n¨ng chÃnh cña AutoCad ... ...3

3. Lµm quen s¬ bé víi AutoCad ... ..4

4. Chøc n¨ng mét sè phÃm ®Æc biÖt... .4

5. C¸c quy −íc ... ..5

II. C¸c lÖnh vÒ File ... ..5

1. T¹o File b¶n và míi. .. ..5

2. L−u File b¶n vÃ. .. ...5

3. Më b¶n và cã s½n. .. ...5

4. §ãng b¶n và ... ..6

5. Tho¸t khái AutoCad... ..6

III. HÖ to¹ ®é vμ c¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm... .6

1. HÖ to¹ ®é sö dông trong AutoCad ... .6

2. C¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é ... ..8

3. C¸c ph−¬ng thøc truy b¾t ®iÓm ®èi t−îng (Objects Snap) ... .8

4. LÖnh Osnap (OS) g¸n chÕ ®é chuy b¾t ®iÓm th−êng tró ... ..10

5. LÖnh và ®−êng th¼ng Line ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é) ... .10

6. LÖnh và ®−êng trßn Circle ( víi c¸c ph−¬ng ph¸p nhËp to¹ ®é) ... .11

IV. C¸c thiÕt lËp b¶n và c¬ b¶n ... ...12

1. Giíi h¹n kh«ng gian và - LÖnh LIMITS ... ..12

2. Thu kh«ng gian ®· ®−îc giíi h¹n vµo trong mµn h×nh - LÖnh ZOOM. .. .12

giaotrinhAutocad2004Đọc truyện này MIỄN PHÍ!