/043/

452 46 4

Болоод байгаа энэ бүх зүйлсийг тархи минь хүлээж авахад бэрх байлаа.

Ойлгомжгүй байдлууд, асуултууд.
Өнөө орой түүнийг түр орхиод гэртээ харих хэрэгтэй юм шиг байна.

Жаахан бодох хугацаа.
Жаахан л хэрэгтэй байна шүү дээ.

Түүнийг хайрлаж буй энэ сэтгэлээсээ болоод заавал эмчлэх ёстой гэсэн амлалт тархиндаа хадгалчихсан юм.

Харах болгонд догдолдог зүрх.
Харах болгонд мэдрэгддэг тэр итгэл.

Түүнийг ингээд л орхичих юм бол би сүүлд шархалж бас харамсаж амьдарна гэдэгтэй итгэлтэй байна.

Яагаад ч юм бэ, одоо хайр гэх үгийг түр энд нь үлдээе.

Бие хуваагдлын төрхүүд.

Яагаад түүний оюун ухаан өөр хуваагдлуудыг хүснэ гэж?

Гэхдээ ихэнх тохиолдлуудад сэтгэл хуваагдлын өвчин нь бага насандаа хэт ганцаардал дунд өссөн ч юм уу аль эсвэл хэт их хүчирхийлэл дунд амьдардаг байсан хүмүүст элбэг тохиолддог шүү дээ.

Тэгэхээр энэ бүхэн эхэлсэн нэг л шалтгаан байх ёстой.

Хүчирхийлэл үү?

Хэт ганцаардал уу?

Сэтгэлийн өвдөлт үү?

Мэдэхгүй ээ. Миний хувьд их хүндрэлтэй байна. Миний хувьд их хүндрэлтэй байна

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now