cau hoi trc nghiem tu tuong hcm

25.2K 24 5

Đề THI môn tư tưởng hồ chí minh

Phần I. Chọn phương án trả lời đúng

1. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:

a. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.

b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.

c. Giá trị truyền thống dân tộc.

Đáp án: c

2. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:

a. Tinh hoa văn hoá nhân loại.

b. Các giá trị văn hoá tiến bộ của thời kỳ Phục hưng.

c. Toàn bộ tư tưởng của các nhà khai sáng.

Đáp án: a.

3. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu:

a. Tư tưởng của văn hoá phương Đông.

b. Tư tưởng của văn hoá phương Tây.

c. Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Đáp án: c.

4. Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là dựa trên:

a. Phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.

b. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Thiên Chúa Giáo.

c. Lòng nhân ái, đức hy sinh của Hồi giáo.

Đáp án: a.

5. Một trong những truyền thống tốt đẹp của tư tưởng và văn hoá Việt Nam được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.

b. Những mặt tích cực của Nho Giáo

c. Tư tưởng vị tha của Phật giáo

Đáp án : a.

6. Một trong những giá trị của văn hoá phương Đông được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a. Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam.

b. Những mặt tích cực của Nho giáo.

c. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam .

Đáp án: b.

7. Một trong những giá trị của văn hoá phương Tây được Hồ Chí Minh tiếp thu để hình thành tư tưởng của mình là:

a. Tư tưởng văn hoá dân chủ và cách mạng của cách mạng Pháp và cách mạng Mỹ.

b. Chủ nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

c. Lý tưởng tự do, bình đẳng, bác ái và tư tưởng dân chủ của các nhà khai sáng Anh.

Đáp án: a.

8. Giai đoạn hình thành tư tưởng yêu nước, thương nòi của Nguyễn ái Quốc được tính từ:

a. Trước năm 1911.

b. Năm 1911 đến năm 1920.

c. Năm 1921 đến năm 1930.

Đáp án: a.

cau hoi trc nghiem tu tuong hcmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!