Hiiro no Kakera:The Tamayori Princess

3 0 0


--Idea #1


-Name:

-Age:

-Hair:

-Eyes:

-Height:

-Relatives: Tamaki Kasuga(sister), Shizuki Ugaya(grandmother)

-Occupation:

-Love Interest: Takuma Onizaki

-LIKES: O-chan, Mitsuru Kotokura

-DISLIKES: Logos(Aria Rozenburg, Eins, Zwei, Drei, Vier)

-Biography:


---------------------------------

--Idea #2

-Name:

-Age:

-Hair:

-Eyes:

-Height:

-Relatives:

-Occupation:

-Love Interest: Mahiro Atori

-LIKES:

-DISLIKES:

-Biography:


---------------------------------

--Idea #3

-Name:

-Age:

-Hair:

-Eyes:

-Height:

-Relatives:

-Occupation:

-Love Interest: Yuuichi Komura

-LIKES:

-DISLIKES:

-Biography:

---------------------------------

--Idea #4

-Name:

-Age:

-Hair:

-Eyes:

-Height:

-Relatives:

-Occupation:

-Love Interest: Suguru Oomi

-LIKES:

-DISLIKES:

-Biography:

---------------------------------

--Idea #5

-Name:

-Age:

-Hair:

-Eyes:

-Height:

-Relatives:

-Occupation:

-Love Interest: Shinji Inukai(who has Fünf as a alias when with the Logos)

-LIKES:

-DISLIKES:

-Biography:


---------------------------------

--Idea #6

-Name:

-Age:

-Hair:

-Eyes:

-Height:

-Relatives:

-Occupation:

-Love Interest: Ryou Kutani

-LIKES:

-DISLIKES:

-Biography:

---------------------------------

IDEAS PART 2     (None completed)Read this story for FREE!