/034/

413 51 4

"Чшш, чимээгүй бай."

Би түүнрүү дуу гаргасангүй хоосон харцаар ширтлээ. Одоо надад юу ч тохиолдсон хамаагүй. Би заавал асуултынхаа хариултыг олж авч байж л санаа амрана.

"Чи хэн юм?, яагаад би чимээгүй байх ёстой гэж?"

Тэрээр удсангүй надаас гараа татан авах нь тэр.
"-Надад зүгээр суух хүсэл алга. Үүнээс хэтэрвэл би нэг өлөгчинд бяцхан охиноо алдчих гээд байх шиг байна."

Ахиад л асуулт.

Хэн нь өлөгчин....

Хэн түүний бяцхан охин гэж?

Хэн түүний бяцхан охин гэж?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now