Phần 1

127 2 1


Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

Đài Chi Mộng

CONVERT: HANA

Truyện này do bạn ta HANA CONVERT!

Giới thiệu cho mọi người xem và ủng hộ nha!

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, tay xé bạch liên hoa +10086, vinh hoạch hủy đi CP tay thiện nghệ danh hiệu."

Cố Thiển Vũ: "......"

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, vả mặt tâm cơ biểu +10086, vinh hoạch hủy đi CP tiểu dũng sĩ danh hiệu."

Cố Thiển Vũ: "......".

Hệ thống: "Chúc mừng ký chủ, ngược tra +10086, vinh hoạch hủy đi CP không ngã tiểu kim thương danh hiệu."

Cố Thiển Vũ: "......"

Hệ thống tỏ vẻ, luôn có điêu dân muốn hại nhà của chúng ta Thiển Vũ, hừ.

Chú ý: vô cp, mau xuyên, ít bàn tay vàng

Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản CôngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!