Chapter1

17.2K 210 3
                         

KATATAPOS lang mag-doorbell ni Gladys sa bagong boardinghouse na titirhan niya. Nakausap na niya ang may-ari niyon. Alam na nito na darating siya ngayong araw. Nakapagbayad na siya ng one month advance payment at one month deposit.

Unang kita pa lang niya sa boardinghouse ay naakit na siya sa ganda niyon. Hindi kasi iyon katulad ng tipikal na boardinghouse na halatang tinipid ang espasyo. Mas mukha iyong isang malaking bahay. Sa tingin niya ay eksakto ang lugar na iyon para sa kanya.

Napangiti siya nang makita ang pangalan ng titirhan niya. Alba's Residence. Iyon ang nakasulat sa gate. Naalala niya ang may-ari niyon na si Miss Alba. Mukha itong matandang dalaga na kulang sa dilig. Muntik pa nga siyang umatras na magrenta roon dahil sa masungit na hitsura nito.

Hindi lang mukhang masungit si Miss Alba, tuso rin ito. Hindi raw ito tumatanggap ng estudyanteng bed spacer dahil madalas daw na pumalya ang mga iyon sa pagbabayad ng upa. At least daw kapag working women boarder ay pihadong may pambayad. Pinapirma pa siya nito ng kontrata na nagsasaad na isang taon dapat siyang mamalagi roon.

Napatigil siya sa pag-alala kay Miss Alba nang may babaeng nagbukas ng gate. "Kayo ho ba si Miss Gladys Grace Martin?" tanong nito sa kanya. Base sa suot nito ay natitiyak niyang kasambahay ito roon.

"Ako nga," nakangiting sabi niya.

"Ako po si Pretty," pagpapakilala nito. May kakaiba sa punto nito. Marahil ay galing ito sa isang lugar sa Visayas o kaya naman ay sa Mindanao.

"Nice to meet you." Iginiya siya nito papasok sa boardinghouse.

Hindi na siya nagulat sa hitsura ng bahay dahil nai-tour na siya roon ni Miss Alba. Ang bago lang ngayon sa paningin niya ay ang mga babae na nakatingin sa kanya. Para silang nasa jeep at siya ang bagong sakay dahil nasa kanya ang atensiyon ng lahat.

Isang cute at chubby na babae ang lumapit sa kanya. "Hi, ako si Anne," pagpapakilala nito sa sarili. Mukha itong masayahin.

Ngumiti siya. "Ako si Gladys,"

"Saang lugar ka galing?"

"Sa Ilocos," kiming sagot niya. Hindi talaga siya mahilig makipag-usap sa ibang tao. Mas sanay siyang manahimik sa isang sulok. Iyon ang dahilan kung bakit wala siyang malapit na kaibigan. Walang magtitiyaga sa kanya dahil boring siyang kasama.

"Ikaw pala ang bagong uupa riyan sa unang kuwarto. Kapag nakapagpahinga ka na, sumama ka sa amin sa karinderya ni Aling Yolly. Doon kami magla-lunch," paanyaya nito.

Natuwa siya dahil napaka-friendly ni Anne. Kahit ngayon lang sila nagkita ay parang matagal na siya nitong kilala. Kung katulad siguro siya nito ay marami na siyang naging kaibigan.

"Salamat." Pagkatapos magpaalam dito ay dumeretso na siya sa kanyang kuwarto. May nakapaskil sa pinto niyon na: Room one. Pasimple niyang tiningnan ang ibang pinto. Hanggang room number three ang nakita niya. Sino kaya ang umookupa sa mga katabi niyang kuwarto?

Akmang pipihitin na niya ang seradura ng pinto nang lumabas mula sa ikalawang kuwarto ang isang nakaunipormeng babae.

"Hi," nakangiting bati nito sa kanya. Maamo ang mukha nito, katulad ng mga bidang babae sa mga nobela niya.

Isa siyang romance writer. Iyon ang ikinabubuhay niya sa loob ng ilang taon. Sapat lang ang kinikita niya sa mga pangangailangan niya. Palibhasa ay nag-iisa lang siya sa buhay.

Biglang nanikip ang dibdib niya sa paglitaw ng alaala sa isip niya. Nang mamatay ang nanay niya sa isang aksidente ay naiwan na siya sa kanyang lola. May iba nang pamilya ang tatay niya kaya hindi na niya isiniksik ang sarili niya rito. Ngunit tatlong buwan na ang nakalilipas ay nilisan din siya ng lola niya. Marahil dala ng katandaan kaya hindi na nadugtungan pa ang buhay nito. Dahil sa labis na kalungkutan ay nagpasya siyang magtungo sa Maynila. Nais niyang pawiin ang lungkot na nararamdaman.

In Love With A Love Guru by Andie HizonTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon