Chapter 1

19K 150 2
                         

"HOLY shit..." nakangiwing sambit ni Travis nang makita niya ang nangingitim na pasa sa paligid ng kaliwang mata ng kapatid niyang si Paolo. Sunod-sunod siyang pumalatak.

"Okay lang ako, Kuya," bale-wala namang saad ni Paolo at muling isinuot ang shades upang itago ang pasa. Itinutok nito ang atensiyon sa varsity team na kasalukuyang naglalaro. Nasa pinakamataas na parte sila ng covered gym ng kanilang eskuwelahan. Habang nasa klase siya kanina para sa review niya ay nakatanggap siya ng text message mula rito. Ilang araw na itong hindi umuuwi at kanina lamang nagparamdam.

His brother was a junior from engineering department. At kung gaano kabango ang reputasyon niya bilang panganay na Lorenzana ay ganoon naman kalaki ang sakit ng ulo ng mga magulang niya dahil sa pagiging pasaway ni Paolo. At ngayon nga ay naroon siya at kinakastigo na naman ito.

"Sa ngayon ay okay ka pa. Pero sa susunod ay hindi lang 'yan ang aabutin mo kung hindi mo pa titigilan ang kalokohan mo," sermon ni Travis.

Bumuntong-hininga ito. "Hindi ko ikamamatay ito."

He snorted sharply. Masyado nang nalululong sa barkada si Paolo. Hindi nito maililihim iyon sa kanya. Nalaman din niya na panay ang sali nito sa mga illegal drag racing. At hindi man sabihin ng kapatid ay alam niyang madalas ang pagpapagawa nito ng reports at research paper sa mga estudyanteng nagpapabayad dahil wala na itong oras mag-aral.

"Tinutulungan naman kita, hindi ba?"

"Oo nga. Pero hindi naman kita puwedeng abalahin sa lahat ng oras. Kulang na ang katawan mo sa dami ng ginagawa mo, dadagdagan ko pa."

"I can adjust my time. Sabihin mo lang sa akin ang problema," mariing sabi ni Travis.

He smiled as if he was hurt. "At kapag nalaman ni Daddy ay sasabihin na naman niya na umaasa ako sa 'yo at ginugulo pa kita. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga sermon niya? Pareho lang tayong napapahamak kapag tinutulungan mo ako."

Muli siyang nagbuga ng hininga. He understood his brother very well. Hindi madaling maging anak ni Judge Gerardo Lorenzana. Ang ama nila ay kinikilalang mahusay na hukom sa bansa at pag-aari nito ang pinakamalaki at pinakasikat na law firm sa bansa, ang G.N. Lorenzana and Associates. Ang ina naman nila ay isa ring abogada. Tumigil na ito sa pag-practice ng propesyon dahil ibinuhos na lang nito ang panahon sa pagiging ina at asawa.

Dahil sa propesyon at sa inaalagaang pangalan ay naging istrikto ang kanilang ama. He was very demanding both as a man and a father. Tanging ang mommy lang nila ang pinakikinggan nito at minsan lang iyon mangyari.

Mahirap maging anak ni Judge Gerardo Lorenzana. Inaasahan ng lahat na susunod siya sa yapak ng kanyang ama. Nang magtapos siya ng BS Economics ay kumuha siya ng Law. At ngayon ay pinaghahandaan na niya ang Bar examination.

"Huwag mo nang gawing dahilan 'yon. Kaya ko si Daddy. At hindi mo ako mapipigilang pakialaman ka."

"At pagkatapos ano? Wala namang magbabago, Kuya. Galit pa rin sa akin si Daddy," sagot ni Paolo.

"Alam mo kung bakit siya nagagalit sa 'yo."

"Dahil ayaw ko sa gusto niya."

Hindi magkasundo ang mga ito dahil ayaw ni Paolo na maging hukom o kahit ang maging abogado. Paolo wanted to fly abroad to practice his skills in information technology. He loved computer programming.

He sighed. "Kausapin mo siya nang maayos at ipaunawa mo sa kanya ang gusto mo. Alam kong mauunawaan ka niya. Pero huwag ganito, Paolo. Huwag mong daanin sa pagrerebelde."

Tanging iling ang isinagot nito.

"Sino'ng gumawa niyan sa 'yo? Nakita ko minsan na kausap mo ang grupo nina Saree Herrera. Nabalitaan ko na siya ang gumagawa ng mga term papers dito. Sakit din ng ulo ng eskuwelahang ito ang isang 'yon."

"Kagaya ko."

"Sila ba?"

"Hindi." Bumuntong-hininga si Paolo. "Huwag ka nang makialam, Kuya. Baka madamay ka pa. Tama nang ako na lang ang pinoproblema ni Mommy."

"Tigilan mo na ang ginagawa mo. Let me help you."

"There's no need, Kuya. Ako na'ng bahala sa sarili ko."

Marahas siyang napabuga ng hangin. Hindi na niya alam kung paano kakausapin ang kapatid. "Please, Paolo. Don't do this to us."

Hindi nito pinansin ang sinabi niya, bagkus ay tumayo ito. "I'll go ahead. May klase pa ako."

"Paolo," tawag ni Travis. Lumingon ito nang hindi hinuhubad ang suot na shades. Bagaman hindi niya nakikita ang mga mata nito, ramdam niya ang sakit na iniinda ng kapatid, the bitterness in his heart. Hindi kayang itago ng guwapong mukha nito ang hinanakit sa kanilang ama.

Mula sa bulsa ng kanyang slacks ay dinukot niya ang isang susi. Inihagis niya iyon sa kapatid na sinalo naman nito.

"Sa condo ka na muna umuwi para alam ko kung saan kita pupuntahan kung sakali. Ayokong mas malala pa ang mangyari sa 'yo. Hindi ko alam kung ano'ng magagawa ko kapag napahamak ka."

He smiled. "Thanks. Pero huwag mo nang sabihin kay Mommy kung nasaan ako. Give my regards to her."

Muli siyang napangiwi sa sinabi ni Paolo. Sigurado siyang ilang araw na naman itong hindi uuwi sa kanilang bahay. Kung saan-saan na naman ito magtatago dahil sa pag-iwas sa kanilang ama. Kaya nga inunahan na niya ang kapatid na sa condo na muna niya pauwiin ito.

If only he could do something for his brother. Sila ng mommy niya ang naiipit sa rift sa pagitan ni Paolo at ng kanyang ama. Wala naman silang magawa ng mommy niya dahil parehong matigas ang ulo ng mga ito. Walang gustong sumuko. Kaya parang bombang sumasabog ang dalawa kapag nagpapangharap.

Siya man na may sariling disposisyon sa buhay at kayang magdesisyon para sa sarili, hanggang maaari ay ayaw salungatin ang ama. Nagkataon din na ang maging abogado ang gusto niya kaya parang nakaligtas siya sa pagkadominante ng daddy nila.

Malaki talaga ang pagkakaiba nilang magkapatid. Mas carefree si Paolo kaysa sa kanya. Adventurous din ito. He hated complication and dug to simpler solution. Even their idea of fun were different. Okay na sa kanya ang paminsan-minsang pagba-barhopping kasama ang kanyang mga kaibigan, ang paglalaro ng soccer at billiards kapag may libreng oras, and sleeping of course. Ang huli ang mas hinahanap ng katawan niya dahil sa dami ng kanyang ginagawa.

Nang makapag-isip ay tumayo na rin si Travis at nilisan ang lugar. Balak niyang kausapin ang may kagagawan ng pasa ng kapatid niya and deal with the devil, Saree Herrera.

Way To Your Heart by Angelene BuenaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon