PROLOGUE

23.4K 231 13
                         


Liberty Park, Jersey City

NAKAPAGPAPANGALIGKIG ang lamig ng hangin sa parke kahit hindi pa tuluyang bumababa ang araw. Pinalabo ng fog ang tanawin sa Lower Manhattan at sa Ellis Island na dati ay malinaw na makikita mula sa dakong iyon. Dalawang linggo pa lang na nagsisimula ang tagsibol. Hindi pa lubusang natutunaw ang mga yelong iniwan ng winter season.

Naramdaman ni Adam ang masarap na pagkalat ng init na nagmula sa kanyang palad, umakyat sa mga braso at sumentro sa kanyang dibdib. Nagkakaganito na siya sa simpleng pagdadaop lang ng mga kamay nila ni Kimi.

Adam could not help but touch Kimi. Ito ang pinagmumulan ng init na panangga niya sa lamig ng simoy ng hangin, hanging sumisigid sa kanyang kalamnan, at bahagyang nagpapakirot sa kanyang mga binti.

Ngunit may iba pang bahagi ng katawan niya ang sinusuro ng init na nagmumula sa dantay ng balat ni Kimi. Nakaramdam ng guilt si Adam. Kumilos siya para bumitiw, ngunit naunahan siya ng dalaga. Bumitiw ito sa mga kamay niya para yumapos sa kanyang baywang. Dumikit ang katawan ni Kimi sa kanya sa naging kilos.

Napalunok si Adam at tumungo kay Kimi. Nakatunghay sa kanya ang nakangiting mukha ng dalaga.

"Ang sarap mong yakapin," sabi ng dalaga na inilapit pa ang mukha sa leeg ni Adam. "Ang bango-bango mo pa."

Napalunok na naman si Adam ngunit hindi siya kumilos para pigilan si Kimi. Dahil paano niya ito pipigilan kung gusto ng katawan niya ang ginagawa ng dalaga?

Kumilos ang mga kamay ni Kimi patungo sa laylayan ng makapal na kamisetang nakapaloob sa windbreaker ni Adam. "Nilalamig na mga kamay ko. Pahiram ng body heat mo, ha?" sabi nito kasama ng pilyang ngiti.

Namilog ang mga mata at napanganga pa si Adam nang lumapat at pumisil ang mga palad ni Kimi sa kanyang balat. Holy cow!

"Hmm... tabachingching na si Prince Adam," tila nasisiyahang sabi ni Kimi na inulit pa ang pagpisil sa baywang at tagiliran niya.

Sa kabila ng malamig na hangin, nagsimula nang gitiwan ng pawis sa noo at leeg si Adam nang dampian ni Kimi ng halik ang kanyang collarbone. Bakit ginagawa iyon ng dalaga sa kanya?

Tinampal ni Kimi ang tiyan niya. "Ano ka ba? Para kang tuod d'yan Nilalambing ka na nga wala ka man lang reak."

At gusto talaga ng babaeng ito na mag-react ako?! Lukring ka ba? Ipakita ko kaya sa 'yo ang laman ng utak ko. Tingnan ko lang kung hindi ka tumakbo nang wala sa oras pabalik sa Pilipinas.

Napalunok si Adam saka ngumiti. Sinapo ng isang braso niya ang katawan ni Kimi. Ang isang kamay niya ay sumapo naman sa baba nito hanggang sa magkatapat ang kanilang mga mukha. Dumama ang hinlalaki niya sa lower lip ni Kimi, marahang-marahan. Lumuwang ang pagkakangiti nito at tila nang-aakit na iniumang pa ang bibig para abutin niya.

Hindi na nakapagtimpi si Adam. Yumuko siya para lasapin ang tamis na inihahain ni Kimi. Ngunit palad ng dalaga ang dinapuan ng mga labi niya. Sa huling sandali ay naiharang iyon ni Kimi sa pagitan ng kanilang mga labi.

"Wait lang," sabi nito, hindi yata nahalata ang frustration niya. "Bago tayo pumunta d'yan, dapat may preliminaries muna."

Napamata rito si Adam. "A-anong preliminaries?"

Tumalikod si Kimi, pakapang hinagilap ang mga braso niya bago ipinulupot ang mga iyon sa baywang nito.

Nanlaki na naman ang mga mata ni Adam nang mapadikit sa kanyang katawan ang malambot na katawan ni Kimi. Idagdag pang muntik nang mapadikit sa "danger zone" ang maumbok na behind ng dalaga. Kulang na lang ay paypayan niya ng kamay ang sarili sa init na nararamdaman.

"Ipatong mo ang mukha mo sa balikat ko," utos ni Kimi.

Bahagya na lang na nakahinga si Adam nang mapalayo sa "danger zone" ang behind ni Kimi sa pagsunod niya sa utos nito. Ngunit nalanghap naman niya ang presko at sweet scent ng cologne at shampoo na gamit ng dalaga. Blast! Ano bang parusa ang pinaggagagawa sa akin ng babaeng ito?

"Kapag nagka-girlfriend ka uli, tatandaan mo na ganitong posisyon ang gusto naming mga babae kapag nilalambing kami ng boyfriend namin," sabi ni Kimi na lalo pang hinapit ang pagkakakapit sa mga braso niyang nakapulupot sa baywang ng dalaga. "Kung totoong mahal namin ang lalaki, mas gusto namin na hinahalikan kami nang marahan sa kamay as a welcome kiss tuwing magkikita kami."

At bilang pagde-demo ay binaklas nito ang isang kamay niya at marahang hinagkan ang likod niyon. Nag-alsahan yatang lahat ng balahibo ni Adam sa katawan nang maramdaman ang mainit na hininga at halik ni Kimi sa kanyang balat.

Kumikislap ang mga mata ni Kimi na parang may tagas sa tear glands nito. And it made her look even more beautiful. "Gusto rin namin 'yong hinahaplos sa ulo, hinahalikan sa noo, sa temple, sa tuktok ng ilong..."

At hindi mo ba ide-demo rin 'yon? Muntik nang magprotesta si Adam nang luwagan ni Kimi ang pagkakakulong sa mga braso niya. Pumihit ito hanggang sa muling magkaharap sila.

"Pero 'yong mas nakakakilig para sa amin, 'yong hinahawakan kami sa baba 'tapos tititigan kami sa mga mata at sasabihan ng: 'Before I let you go, I just want to say I love you.'" Kumindat ito bago kumalas.

"Teka—"

"O ngayon, malinaw na. May alam ka na kung paanong treatment at pag-handle ang dapat sa girlfriend mo para hindi ka ipagpalit sa iba." Tinapik pa ni Kimi si Adam sa pisngi. "Ngayon, kahit maiwan ka nang mag-isa rito, I think you'll do just fine." Humakbang ito paatras, ngumiti at nag-flying kiss sa kanya.

"Anong—"

"'Bye, Prince Adam. Gudlak sa paghahanap mo ng susunod na prinsesa. Baka hindi na tayo magkita. Flight ko na bukas." Kumaway si Kimi bago tumalikod palayo sa kanya.

Adam's Sassy Girl by Dawn IgloriaTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon