Reader

140 10 6

(Mặt ghét chưa kìa)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Mặt ghét chưa kìa)

Dạo này mình hay nhận được cfs hỏi về reader, mà nội dung chính đều xoay quanh vấn đề tình cảm. (Mình nghĩ vậy)

Đúng là mình có hay lướt qua tường reader, cũng hay mò vào đọc fic của họ. Mọi người đều cho rằng fl của mình ngày càng tăng, khoảng cách sẽ ngày càng xa.

Thật ra không phải vậy đâu. Ai tiếp xúc với mình trên fb sẽ biết. Mình dù bận đến mấy vẫn hay vào nói chuyện cùng mọi người, cũng ghi nhận tất cả lời góp ý của reader nữa. Mình có được ngày hôm nay không chỉ nhờ bản thân mình, mà là nhớ có các cậu ở bên đồng hành.

Đã có rất nhiều người rời đi... Phải, mình từng bị suy sụp vì điều này. Từng người một rời đi như thể họ không muốn lưu lại chốn bình yên của mình thêm nữa. Mình đã có lúc nghĩ đến việc close và rời đi, cũng từng nghĩ đến việc khoá acc và làm lại từ đầu. Nhưng sau tất cả mình lại lựa chọn ở lại, vì tình yêu dành cho Yoongi, vì tình yêu của những người vẫn luôn ở bên mình.

Mình phải khiến họ thấy hối hận vì đã rời đi, đúng chứ?

Tình cảm reader dành cho mình bao nhiêu thì tình cảm mình đáp lại cũng nhiều tưng ấy. Chỉ mong các cậu hay nhớ tới ấm trà này, chốn bình yên Sơ tạo nên dành cho Min Yoongi, dành cho các cậu, và cũng dành cho chính bản thân mình.

Trà Ngoại PhaRead this story for FREE!