Сега пък Ерика харесва Филип

938 70 25

Гледната точка на Лео:

Класната ме погледна с усмивка и ме попита :

- От колко време се занимаваш с музика.

- О ми не знам. От малък. А ти сигурна ли си, че само това искаш да ме питаш Шели?

- Да. Благодаря ти за отговора. - каза тя и продължи да пита останалите. Погледнах Ричард и той изглеждаше доста отвеян. Май и той си губеше ума по нея.

След часа :

Отидох при Шели , за да говоря с нея за едно много трудно произведения и, за да опитам да ѝ се харесам.

- Госпожо помогнете ми да изсвиря тази фраза. От 1 час се мъча, но не става.

- О, горкият ми той. Добре седни на пианото аз след малко идвам. - каза тя, извади си телефона и тръгна към тоалетната. Ричард още беше в стаята и ме изгледа странно.

- Какво си мислиш, че правиш? - попита ме той.

- Опитвам се да уча.

- Опитвай се да учиш без да зарибяваш Шели Гибсън. Мисля, че ти е ясно, че те следя из късо. - каза той и си тръгна.

- О дъртьо, млъквай. - спонах му се аз и си извадих телефона. Лина отново ми беше писала.

 Лина отново ми беше писала

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!