Филип забранява на Лина да се вижда с Лео

1K 64 5

Гледната точка на Лина:

Трябваше по-бързо да измисля какво да правя с Филип. Вече беше 19:00 и аз тепърва тръгвах за у тях. Нямаше да закъснея, но нямаше да имам време да обмисля какво да правя.

Пред дома на Филип :

Часът беше 19:53 и вече бях пред дома му. Погледнах часовника и видях, че Лео ми беше писал.

Разбира се, че исках да му пиша и да го чуя

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Разбира се, че исках да му пиша и да го чуя. Исках да му кажа какво се случва, но само щях да му навлека проблеми. Прибрах си телефона и почуках на вратата. След малко Филип се появи.

Беше полу гол и ме огледа сякаш съм облякла някоя къса рокля.  А бях с най-обикновен outfit.

- Кво ме дзяпаш? - спонах се аз

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


- Кво ме дзяпаш? - спонах се аз.

- Представям си те без дрехи. А сега няма ли да влезеш, слънце. - покани ме той и чак сега забелязах кучето му което започна да си играе с него.

 - покани ме той и чак сега забелязах кучето му което започна да си играе с него

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!