[TQTP] Falling ~

1.8K 79 2
                         

Artist: Chimfucius

Translator: CrazyCrow (Quạ)

Editor: như trên :>

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, mong cô dì chú bác ghé thăm đừng mang đi đâu cả, nhất là share lên Pinterest để rồi người đọc không biết tác giả là ai, đứa dịch lạc trôi phương nào. Xin chân thành cảm ơn.

____________________

Thái tử phi đã chôm được thái tử dồi ~ ~ ~ 

Thái tử phi đã chôm được thái tử dồi ~ ~ ~ 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[Truyện tranh ngắn] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now