Rơi rụng tiết tháo?

2.2K 77 0
                         

Artist: Bingkyuu
Translator: CrazyCrow (Quạ)
Editor: CrazyCrow

___________________

Vẫn là câu nói cũ khi nhắc đến Lạc thiếu nữ:

"Tiết tháo là gì? Ăn được không? Đàm đạo được với sư tôn không?"

(Câu trả lời tất nhiên là không, nên tiết tháo cứ theo nước mắt mà lạc trôi với dòng đời. :>)

Và đây là câu nói cũ khi nhắc đến Quạ:

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Và đây là câu nói cũ khi nhắc đến Quạ:

"Xin đừng repost dưới mọi hình thức, tội đứa dịch lẫn người vẽ."

[Truyện tranh ngắn] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now