Nương tử tương lai

2.5K 99 2
                         

Artist: Bingkyuu
Translator: CrazyCrow (Quạ)
Editor: CrazyCrow  

___________________

Sư tôn, người thật vô tâm ;-; Đồ nhi vốn là của người, người lại đang nhung nhớ về ai?

Sư tôn, người thật vô tâm ;-; Đồ nhi vốn là của người, người lại đang nhung nhớ về ai?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhắc lại lần nữa: Bản dịch đã có sự cho phép của artist :> Xin đừng mang đi đâu hết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhắc lại lần nữa: Bản dịch đã có sự cho phép của artist :> Xin đừng mang đi đâu hết.

Thực sự thì con quạ này đã cố gắng ngồi ghép hai tấm ảnh :> nhưng vì size tụi nó khác nhau nên thôi keme luôn :> 

Chúc bà con cô bác ngủ ngon, 10 giờ rưỡi rồi :>


[Truyện tranh ngắn] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnWhere stories live. Discover now