Chapter Fifty-Three

39.9K 768 16

PAKIRAMDAM NI Krystinia ay baliw na siya. Umiiyak siya habang tumatawa nang panoorin ang anak niya mula sa salaming bintana ng Nursery. Hanggang tingin lang siya dito dahil nasa incubator pa ito. Subalit sinabi naman ng doktor sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala dahil makakalabas na rin ito makalipas ang ilang linggo. Gusto lang tiyakin ng mga doktor maging fully developed ang baga nito na siyang karaniwang problema sa mga sanggol na ipinapanganak na premature.

Nang makita niya na gumalaw ito at bahagyang ngumiti ay nawala ang lahat ng alalahanin at sama ng loob niya. Everything was worth it.

“Ma’am Krystinia, ano po ang ipapangalan ninyo sa anak ninyo?” tanong ni Aling Yolly.

Nawala ang ngiti sa labi niya. Di niya inisip ang magiging pangalan nito dahil parang wala naman siyang karapatan na pangalanan ito. Si Warrick ang bahala sa pangalan ng bata.

 “Wahlberg. Wahlberg Evaristo.” Nang lumingon siya ay nakatayo lang pala si Warrick sa likuran niya. Mula nang manganak siya ay noon lang niya ito nakita. Si Aling Yolly lang ang laging nag-aasikaso sa kanya. Akala nga niya ay di ito magpapakita sa kanya.

“Sir, bagay nga po sa anak ninyo ang pangalan,” excited na sabi ni Aling Yolly.

Di siya makakibo at nakatitig lang kay Warrick. Gusto niyang tanungin kung binantayan ba siya nito habang naliliyo pa siya noon. Kung hinawakan ba nito ang kamay niya. Pero imposible iyon.  Hindi ba't ayaw nito sa kanya? Gusto nitong mawala na siya sa buhay nito.

Nang ibinalik siya ni Aling Yolly sa kuwarto ay inutusan ito ni Warrick na umuwi muna. Naiwan silang dalawa ni Warrick sa kuwarto. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. “Warrick, natuwa si Papa nang makita si Wahlberg.”

“Naipaliwanag mo na ba ang kasunduan natin sa kanila?” tanong nito sa malamig na boses.

Yumuko siya at pinagsalikop ang palad. Hindi bahagi ng pamilya nila si Wahlberg. Isang malaking sampal iyon sa pamilya niya. He must be enjoying her family’s humiliation. “Alam na nila. They are not pleased with the set up.”

Inabot nito ang tseke sa kanya. "Here is your five million. Alam ko na kailangan iyan ng pamilya mo."

Malamig ang mga mata lang niyang pinagmasdan ang tseke. Hindi na niya kayang tanggapin pa iyon. Mula nang makita niya ang anak niya sa nursery kanina, hindi na kaya pa ng puso niya na tumanggap ni isang kusing bilang kabayaran dito.

"Hindi ko matatanggap 'yan, Warrick. Di ko kayang iwan ang anak ko.” Nagmamakaawa niya itong pinagmasdan at hinagip ang kamay nito. “Warrick, I am begging you. Huwag mo akong ilayo sa anak ko. Hindi ko kaya. Huwag mo na akong ipakilalang Kahit na maging yaya lang ako niya ako. Kahit hindi mo ako swelduhan."

"Hindi iyan ang usapan natin,” pormal nitong sabi.

Lalo niyang hinigpitan ang paghawak sa kamay nito. Hindi niya ito pakakawalan hangga’t di ito  pumapayag sa gusto niya. "Warrick, please. Hindi ko talaga kaya. Kundi ko 'to gagawin, ilalaban siya ng pamilya ko.”

Isang nakakainsultong tawa ang pinakawalan nito. “That’s brave. Pero sa palagay ba ninyo ibibigay sa custody ninyo ang bata lalo na sa background ng kapatid mo?”

Marahan siyang tumango. “I am willing to honor the contract. Di ko hinihiling sa iyo na kilalanin niya akong ina. Basta huwag mo akong ilayo sa anak ko. Please.”

Mataman siya nitong pinagmasdan. “Bakit ka pa magsasakripisyo? Mas maganda ang buhay mo kung lalayo ka sa akin. Baka nakalimutan mo na kung sino ang pinakikiusapan mo, Krystinia. I am a monster. Sinira ko ang pamilya mo.”

“Wala akong pakialam.”

 “Paano kung hindi lang kita gagawing yaya ni Wahlberg? What if I decide to make you my woman?” Umupo ito sa hospital bed at inilapit ang mukha sa kanya. As if he was intending to kiss her. “I can take you whenever and wherever I want. Do you want that, Krystinia? Isasakripisyo mo pa rin ba ang sarili mo sa halimaw na tulad ko kahit na alam mong  galit na galit ang pamilya mo sa akin?”

His woman? His mistress? Napalunok siya. Oras na gawin niya iyon ay baka tuluyan na siyang itakwil ng pamilya niya. Dapat ba niyang kagatin ang pain nito? Oras na tanggapin niya iyon, baka wala na siyang maitira kahit sa sarili niya.

But when Warrick was this close, she couldn’t think straight. He was making her burn. Kapapanganak pa lang niya sa anak niya pero nabubuhay na naman ang atraksiyong nararamdaman niya dito. She was really hopeless when it comes to Warrick.

Nandito siya para sa anak niya. Isang pagkakamali lang niya ay baka tuluyan na itong ilayo ni Warrick sa kanya. She couldn’t afford that. Handa siyang magsakripisyo.

“Do your worst. Kahit ano gagawin ko para sa anak ko.”

Ngumisi ito at tumayo. “Pag-alis mo ng ospital, sa bahay ko sa Manila ka na tutuloy. As my son’s nursemaid and as my woman. Keep that in mind.”

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!