Разглеждаме новата къща

1.1K 59 9

Гледната точка на Лео :

Нарочно качих снимката с Лина. Оказа се, че понякога баща ми е наистина много емоционален и ни беше снимал ка се гушкаме на дивана. Оправданито му беше, че за първи път ме е видял с момиче с което не се чуакм, а спим на едно легло, но всъщност е много сантиментален.

Та... Отидохме в къщата.
Която беше дочно до плажа. И приличаше на дворец.

Като я видях отвън направо ахнах

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Като я видях отвън направо ахнах. Наистина успя да ме спечели.

- Много ми харесва. - каза Ерика.

- Е чакай. Не си я видяла отвътре. - усмихна се майка ѝ и влязохме вътре. Признавам си беше много яко.

Имаше асансьор

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Имаше асансьор. А бяха само 3 етажа. Влязохме в хола.

После отидохме в кухнята

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

После отидохме в кухнята

После отидохме в кухнята

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
In love with my nanny | Влюбен в бавачката си |Read this story for FREE!