Chapter Twenty-Four

42.5K 692 5

IDINALA SIYA ng kotse ni Warrick sa villa nito sa isang exclusive village sa Quezon City. Mula sa ospital ay sinundo siya ng driver nito. Idinala siya ng kasambahay sa private office ni Warrick. Nagkakape ito doon kasama ang isang lalaki. They were ready to discuss business. Sigurado ba siya na handa na siya para dito?

Hindi niya maiwasang isipin iyon sa kabila ng katatapos lang na surgery ng ama niya. It was successful. Matapos matiyak iyon ay nag-set na ng appointment si Warrick para pag-usapan ang kontrata niya. A contract, a child and Warrick Evaristo. Ni sa hinagap ay hindi niya naisip na mangyayari ito sa kanya. Magiging babymaker siya ni Warrick Evaristo.

Nakangiting lumingon si Warrick sa kanya at sinalubong siya. “Krystinia!”

Inilahad niya ang palad dito. Sa halip na tanggapin ang pakikipagkamay sa kanya ay kinabig nito ang balikat niya at kinintalan ng halik ang pisngi niya. It was a simple brush of his lips against her skin but it was enough to make her shiver. Pleasurable.

Naka-recover siya sa sensual haze nang makita ang isa pang lalaki na nasa private room. Pormal ang damit nito at mas pormal pa ang ekspresyon kaysa kay Warrick. “Krystinia, my personal lawyer, Attorney Chrystler Barranda. Chrystler, this is Krystinia Valdesco. She will be the mother of my  child. ”

Bakas ang pagkagulat sa mukha ni Chrystler nang ipakilala siya nito. Kinamayan niya si nito subalit nararamdaman pa rin niya ang pagkagimbal nito. Hindi niya alam kung anong alam ng abogado tungkol sa kanila at sa kasunduan nila ni Warrick. Pero parang ganito din ang naramdaman niya sa pamilya niya nang malaman ang tungkol kay Warrick. Parang naroon ang pagkagimbal at disgusto. May hindi ba siya nalalaman?

Kinamayan siya nito. “It’s a pleasure to meet you, Attorney Barranda.”

“Miss Valdesco,” pormal na bati nito at nawalan ang ekspresyon ang mukha nito.

Bigla siyang uminom ng tubig dahil naramdaman niya ang tensiyon. Ilang beses na niyang ihinanda ang sarili sa nagdaang tatlong araw. Hindi pa rin siya komportable sa ideyang ibebenta niya ang anak niya. At lalong di pa rin siya komportableng may ibang taong nakakaalam kahit pa sabihing abogado ito ni Warrick.

 “Well, bago ka sumang-ayon sa kasunduang ito kailangan mo munang sumailalim sa medical check up. Gusto kong malaman ang medical history mo at kung makakaapekto iyon sa bata,” sabi ni Warrick.

 “Sure. I am ready for a medical examination.” Kahit ano para matapos na lang iyon. Parang di siya makatagal sa mapanuring tingin ng abogado nito. Di naman kaila dito marahil kung sino siya. She had fallen from grace. Pero mahalaga pa ba ang opinyon ng ibang tao ngayon? She was here to survive. May pamilya siyang pilit na itinataguyod. At di naman siya tutulungan ng mga taong nanghuhusga sa kanya kung magpapadala siya sa mga ito.

Naging propesyunal na ang dating ni Attorney Barranda paglaon. “Miss Valdesco, isasama natin sa kontrata na bibigyan ka ng five million ni Warrick  oras na mapirmahan ang kontrata. Para sa pagpapagamot ng Papa mo at para sa kailangan sa kaso ng kapatid mo. Tutulong din siya sa paghahanap sa mga business partners ng kapatid mo na tumangay sa pera ng mga tao. May monthly allowance ka mula sa kanya habang ipinagbubuntis mo ang bata at five million oras na maipanganak mo ang bata.”

“Siyempre naroon pa rin ang clause sa kontrata na hahayaan ko kayong bawiin ang majority ng shares ng Ageless Beauty,” sabi ni Warrick.

Nalulula siya sa halagang pinag-uusapan nila. Parang hindi totoo. “Papayag ka?”

Nagkibit-balikat si Warrick. “Anything for my child. Ang anak ko ang magiging pinakamalaking parte ng buhay ko.”

“Sa isang banda, may mga kondisyon ang kliyente ko at kailangan mong tandaan ang mga iyon. Hindi ka pwedeng gumamit ng contraceptive o kahit ano na pwedeng pumigil sa pagbubuntis mo. Walang ibang pwedeng makaalam ng tungkol sa kasunduan ninyo. Di ka rin pwedeng makipag-ugnayan sa dati mong nobyo.”

“Wala pa akong nagiging boyfriend,” maagap niyang wika.

Tumango si Attorney Barranda. “Oras na lumabag ka sa kontrata, ibabalik mo ang lahat ng halagang inilabas ng kliyente ko.”

Ngayon pa lang ay umiikot na ang ulo niya sa halagang kailangan niyang ibalik kung sakaling may nilabag siya sa kontrata – ang hospital bills, ang bayad sa abogado, ang ipinampiyansa ng kapatid niya pati na rin ang ipinang-areglo sa ibang mga nagsampa ng kaso. Bagamat nangako ang ama niya na ibabalik ang ibang halaga oras na maibigay na ang bayad sa shares nila sa Ageless Beauty, marami pa rin silang kailangang harapin. Hindi niya kakayanin na lumabag sa kontrata.

 “I’ll give you a year to conceive. Then we will discuss if we have to continue with our set up after a year. Hindi ka pwedeng gumamit ng pills o kung anumang contraceptives. Or else, our contract will be null and void,” Warrick said in a grave voice.

“So I should get that medical examination soon.”

“Ipapasundo kita bukas ng umaga para diyan. May contact na akong doktor na magpe-perform ng examination,” wika ni Warrick. Talagang gusto nitong makasiguro.

“Warrick, may iba pa sana akong gustong itanong nang tayong dalawa lang.” At saka makahulugang tiningnan si Chrystler.

Nakuha naman nito ang ibig niyang sabihin na pribado ang susunod na pag-uusapan nila ni Warrick. “Okay. Sa labas lang ako,” sabi ni Chrystler at tumayo. “Call me if you need me.”

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!