DAU TU NUOC NGOAI

75 0 0

PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

1. Tổng quan về pháp luật đầu tư

1.1.

              

Cơ sở pháp lý

a.

     

Hệ thống văn bản pháp luật quốc gia

Năm 1987 Quốc hội Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, và sau đó được sửa đổi bổ sung nhiều lần.

 Đến năm 1996, Quốc hội Việt nam đã ban hành mới Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thay thế Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 1987 và cũng được sửa đổi bổ sung nhiều lần.

Năm 2005 Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, cùng có hiệu lực từ ngày 01/07/ 2006. Các luật này thay thế Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Luật Doanh nghiệp (1999) và Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (1994).

Bên cạnh đó, nhiều Luật và Bộ luật quan trọng cũng được ban hành như Bộ luật Dân sự 2005, Luật Thương mại 2005, Luật Bảo hiểm, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Chứng khoán…hay các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành các văn bản trên như: NĐ 108/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, NĐ 43/2010 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, NĐ 102/2010 hướng dẫn một số điều luật Doanh nghiệp…

b.

     

Điều ước quốc tế

      Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, các điều ước quốc tế về đầu tư được các nước sử dụng như là một công cụ quan trọng để tạo môi trường hấp dẫn cho đầu tư nói chung và đầu tư trực tiếp nói riêng. Không nằm ngoài xu hướng đó, trong nhiều năm qua Việt Nam đã không ngừng tăng cường quan hệ hợp tác đầu tư với các quốc gia trên thế giới.

      Các điều ước mà chúng ta tham gia ngày càng nhiều, cụ thể như:

-

         

Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN năm 1998

-

         

Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2000

-

         

Hiệp định khuyến khích đầu tư giữa Việt Nam và Nhật Bản 2003…

c.

      

Tập quán về đầu tư

      Ngoài văn bản pháp luật quốc gia và tập quán quốc tế, tập quán về đầu tư cũng thường được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ đầu tư khi các mối quan hệ này không được điều chỉnh bởi hợp đồng giữa các bên hoặc điều ước quốc tế và văn bản của các quốc gia. Tuy nhiên, việc áp dụng tập quán là tương đối hạn chế, hay nói cách khác là việc áp dụng tập quán không phải phổ biến. Ở Việt Nam tập quán cũng chỉ được áp dụng đối với hoạt động đầu tư nước ngoài theo những điều kiện nhất định.

DAU TU NUOC NGOAIRead this story for FREE!