Chapter Twenty (SPG)

49.1K 828 12

Okay. Ingat sa pagbabasa. Kung totoy at nene ka pa, patnubay ng magulang ay kailangan.

Kinokontrol na ni Warrick ang lahat ng nararamdaman at iniisip niya. Ito ang nagdidikta ng dapat niyang gawin. Ito na ang nagdidikta ng dapat niyang maramdaman. And he made her feel things beyond her imagination. Higit pa sa nababasa niya sa mga romance novels o napapanood niya sa mga pelikula.

Parang may kapangyarihan si Warrick na kaya siyang pasunurin sa simpleng haplos lang ng daliri nito sa braso niya. He could communicate so much through his touch. He promised so much pleasure, and she wanted to experience that pleasure.

And she just felt. Let him tip her head back and continue to rain kisses over the exposed flesh of her throat It was sensual and carnal and she felt desirable.

Kinalas nito ang roba niya at bumagsak sa sahig. Naramdaman na lang niya na humalik ang malamig na hangin sa balat niya. Nahigit niya ang hininga. Pinag-krus niya ang braso sa ibabaw ng dibdib para takpan ang sarili.

“Don’t hide yourself from me.” Puno ng paghanga nitong pinagmasdan ang katawan niya. “You are perfect. More beautiful than I imagined.”

He lavished attention on every smooth and perfect inch of her, kissing and caressing her as he made her wait so that her senses sharpened.

Tuluyan nang nawala ang pagkailang niya. Kinalas niya ang butones ng polo nito. It was time to appraise his gorgeous body. His lean muscled, bronze body made her itch to touch him the first time she saw him bare. Sa pagkakataong ito ay may karapatan na siyang hawakan ito.

“Take whatever you want, Krystinia. I am yours,” anito at hinila siya palapit. Gusto niyang humalakhak habang pinagmamasdan ang kamay niya na humaplos sa dibdib nito pababa. Parang nasa anatomy class siya noong college. But this specimen was warm and alive. He let her explore and satisfy her curiosity.

Napapitlag siya nang mahigit nito ang hininga nang dumating ang kamay niya sa baywang ng slacks nito. Puno ng tanong ang mga mata niyang tumingin dito. Di kasi niya alam kung dapat siyang tumuloy o hindi. Her hands were trembling with anticipation now.

“Kung hindi ka pa handa, huwag mong ituloy,” sabi ni Warrick. “I understand.”

Ibinaba niya ang kamay niya. Hanggang doon lang siya naidala ng tapang niya. “I am sorry.” Ayaw niyang mapahiya dito. Inosente pa rin siya at baka hindi kayanin ng puso niya ang gagawin niya. Hindi ganoon kalakas ang loob niya.

Ngumiti lang ito at kinintalan ng halik ang mga mata niya. “Walang tama o mali sa gabing ito, Kyrstinia. You don’t have to be shy about it. This is something natural…” Binuhat siya nito at inilapag sa lounging chair. “Natatakot ka ba sa akin?”

“Hindi ako takot sa iyo.” It was the unknown that made her nervous…and hungry. May hinahanap ang katawan niya at di niya alam kung paano sasabihin kay Warrick ang kailangan niya. Pero mukhang alam ni Warrick kung ano iyon at ito lang ang makapagbibigay sa kanya.

He worshipped her exposed skin with his touch and kisses. He kissed his way back up to her throat before leaning back to stare at her with hot, hungry eyes. Lutang na ang isip niya nang tanggalin nito ang natitirang saplot. Dapat ay umiwas siya ng tingin dito. But the rest of his body enthralled her. Hindi niya maalis ang paningin dito.

“You are beautiful,” she uttered in half-whisper and he joined her.

Nagsalubong ang kilay nito. “You mean beautiful in a girlish way?”

Hinaplos niya ang kilay nito. “Beautiful in a manly way.”

Inangkin nito ang labi niya kasabay ng pag-angkin nito sa kanya. It was wild and erotic. Lumakas ng lumakas ang tibok ng puso niya.

All the while, he crooned to her, pressing kisses against her cheek, her ear, the tip of her nose. Parang gusto niyang magprotesta noong una. Sinubukan niyang itulak ito palayo subalit niyakap lang siya nito ng mahigpit. “Easy, sweetheart. Don’t fight it.”

Her eyes widened as he penetrated her body slowly. This was the start of the unknown. Hinuli ni Warrick ang mga mata niya. He was pleading for her trust. Until he reached the barrier of her innocence. Napalunok siya.

He offered his shoulder. “Bite me if you must.”

Kasabay ng tuluyang pag-angkin nito sa kanya ay kinagat niya ang balikat nito. It hurts. No. It wasn’t pain. Hindi niya alam kung ano iyon. Then there was a spiraling sensation consuming her but it was not enough. That hot little ball of need grew stronger as he trailed a line of kisses back up to her face. Kasunod niyon ay ang pagsabog ng iba’t ibang kulay sa harapan niya. Subalit hindi lang iyon isang beses nangyari. Nasundan pa iyon ng sunud-sunod na pagsabog ng kulay.

Far from subsiding in his arms when it was over, she clung to him and begged for more.

Baby, Be Mine -Published under PHR and Finalist of Filipino Readercon 2014 (Completed)Basahin ang storyang ito ng LIBRE!