Mundane Twilight

68.9K 958 103
                         

This novel's story and characters are fictitious. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.

This story contains mature scenes and issues, read at your own risk!

This story contains mature scenes and issues, read at your own risk!

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin. Upang magpatuloy sa paglalathala, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

MUNDANE TWILIGHT

started: Jan 2019

Villareal #6: Mundane TwilightTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon