Giao trinh Ky nang Giao tiep va Thuyet trinh

9K 24 3

1

ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

TÀI LIỆU BÀI GIẢNG

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

VÀ THUYẾT TRÌNH

Biên soạn và Giảng dạy

Tiến sỹ: Phạm Văn Hồng

Thạc sỹ: Phạm Thị Hải Yến

Hà Nội, 20102

MỤC LỤC

PHẦN 1: KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Chương 1. Tổng quan về Giao tiếp

1.1. Khái niệm và vai trò của giao tiếp................................ ................................ ..............4

1.1.1. Khái niệm ................................ ................................ ................................ ..4

1.1.2. Vai trò của giao tiếp................................ ................................ ...................5

1. 2. Mô hình giao tiếp................................ ................................ ................................ ......7

1. 3. Phân loại giao tiếp ................................ ................................ ................................ ...9

1. 3.1. Căn cứ vào phương thức giao tiếp ................................ ..........................9

1. 3. 2. Căn cứ vào qui cách giao tiếp................................ ............................... 10

1. 3. 3. Căn cứ vào thành phần tham gia giao tiếp ................................ ...........11

1. 3. 4. Căn cứ vào phương tiện giao tiếp................................ .........................11

1. 4. Các nguyên nhân giao tiếp không hiệu quả ................................ ........................... 12

1. 4.1. Nguyên nhân chủ quan ................................ ................................ ..........12

1. 4.2. Nguyên nhân khách quan ................................ ................................ ......13

1. 5. Nguyên tắc giao tiếp................................ ................................ ............................... 14

1.5.1. Nguyên tắc tôn trọng đối tượng giao tiếp................................ ...............14

1.5.2. Nguyên tắc nhạy bén, đồng cảm trong giao tiếp ................................ .....14

1.5.3. Nguyên tắc thiện chí trong giao tiếp ................................ .......................15

1. 5.4. Nguyên tắc hướng tới giải pháp tối ưu ................................ ..................15

1 .5.5. Tôn trọng các giá trị văn hóa ................................ ................................ ..16

1.6. Phong cách giao tiếp................................ ................................ ............................... 16

1.6.1. Phong cách dân chủ................................ ................................ ...............17

1.6. 2. Phong cách độc đoán................................ ................................ .............18

Giao trinh Ky nang Giao tiep va Thuyet trinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!