giai phap thu hut von dau tu nuoc ngoai o viet nam

3K 1 0

giai phap thu hut von dau tu nuoc ngoai o viet nam

SV: TrÇn Thu Thuû

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế - xã hội, đầu tư trực tiếp

nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to

lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan

trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi

thế so sánh, mở ra nhiều nghành nghề,sản phẩm mới, nâng cao năng lực

quản lý và trình độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu,tạo thêm nhiều

việc làm và chủ động tham gia vao quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Chính vì vậy , việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài như thế nào đóng vai trò rất quan trọng.

Xuất phát từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa

đất nước, nền kinh tế đang chuyển sang giai đoạn phát triển tăng tốc, vấn đề

đặt ra là cần thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

cho đầu tư phát triển. Với đề án "Giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp

nước ngoài ở Việt Nam "- nghiên cứu đối tượng chủ yếu là đầu tư trực tiếp

nước ngoài ở Việt Nam- em sẽ trình bày những thực trạng và giải pháp để

thu hút nguồn vốn này .

Gi¶i ph¸p nh»m thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë ViÖt Nam

SV: TrÇn Thu Thuû

Phần 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

(FDI)

1. Thực chất của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

1. 1. Thực chất

Khái niệm đầu tư (Investement):

Đầu tư, nói chung là sự bỏ ra những nguồn lực vào một công việc nào

đó nhằm thu lợi lớn trong tương lai.

Đặc trưng cơ bản của đầu tư đó là tính sinh lãi và rủi ro trong đầu tư.

Hai thuộc tính này đã phân hóa sàng lọc các nhà đầu tư và thúc đẩy xã hội

phát triển.

Đầu tư nước ngoài:

Đầu tư nước ngoài mang đầy đủ những đặc trưng của đầu tư nói chung

nhưng có một số đặc trưng khác với đầu tư trong nước đó là:

. Chủ đầu tư có quốc tịch nước ngoài.

thu hut vonĐọc truyện này MIỄN PHÍ!