Phantom Troupe Age

2.9K 72 16
                  

Machi age: 24 Now: 34

Feitan age: 28 Now: 36

Chrollo age: 26 Now: 34

Franklin age: Unknown Now: Same

Nobunaga: age: 30 Now: 38

Pakunoda age: unknown Now: Same

Shalnark age: 24 Now: 32

Shizuku age: 19 Now: 27

Bonolenov age: 30 Now: 38

Kortopi age: unknown Now: Same

Phinks age: Unknown Now: Same

Hisoka age: 28 Now: 36

Uvogin age: 29 Now: 37

Darkness (HunterxHunter)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora