/021/

527 58 1

"Сэүн?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Сэүн?"

Чанёол "За?"

Би түүнд уух зүйл авчирч өгөөд өөдөөс нь харан суув.

Би "Ааштай охидууд гэсэн чинь юу гэсэн үг юм?"
Тэр миний асуултанд хариулсангүй.

Удалгүй Сэүн "Өөрөө хэдэн оных юм?"

Би "Эмэгтэй хүний насыг асуух чинь бүдүүлэг биш гэж үү?


92 оных."

Чанёол "Тэгвэл Аашлин эгч гэх нь зөв юм байна. Нээрээ Жунин бас надтай чацуу."

Сэүн яагаад надад ийм эелдэг хандаад байгааг нь мэдэхгүй нь.

Би "Одоо ааштай охидуудынхаа талаар?"

Чанёол "Сүжон, Жүхён бас нэг япон охин бас нэг охин."

Бурхан минь.
Хичнээн энэ сэтгэцийн гажиг ч гэсэн ийм олон өөр төрхийг өөрөөсөө гаргана гэдэг үнэхээр байж болшгүй юм.

"Чанёол ахын бие таньд дуралчихсан бололтой. Та хөөрхөн харагдаад байх юм."--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now