/015/

521 59 1

"Аашлин яваад өвчтөнүүд шалгаад ир"

Бүтэн өдрийн нойр дааж чадахгүй, хагас хугас нүд аниатай амьтан өвчтөнүүдийн өрөөг шалгахаар дээш гарлаа.

"Ван Жэксон сайхан амарсан уу?"

"Чамайг ирэхийг хүлээж байлаа."

--Анна--

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

--Анна--

WHY STORY 4. PCY //completedWhere stories live. Discover now