For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

bang can doi ke toan,ket cau ,cach lap bang

3.2K 0 0

Đặt văn bản tại đây...Câu1:bảng cân đối kế toán là gì? Trình bày kết cấu ,cách lập bảng cân đối kế toánk

*) khía niệm

Là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán ,phản ánh tổng quát tình hình tài sản của đơn vị theo các loại vốn kinh doanh và theo nguồn hình thành vốn kinh doanh tại một thời điểm nhất định

- bảng cân đối kế toán phản ánh số hiện có của nguồn vốn kinh doanh và vốn kinh doanh tại 1 thời điểm .bảng cân đối kế toán được xây dựng dựa vào mối quan hệ cân đối

Tái sản = npt + vcsh

*) kết cấu của bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần

- phần bên trên( bên trái) của bcdkt gọi là phần tài sản .bao gồm hệ thống các chỉ tiêu kt phản ánh các đối tượng kế toán là vốn kinh doanh( tai sản) của đơn vị và được sắp xếp theo 1 trình tự nhất định

-phần bên dưới (bên phải) gọi là phần nguồn vốn .bao gồm hệ thống các chỉ tiêu kinh tế phản ánh đối tượng kế toán là nguồn vốn dc sắp xếp theo trình tự nhất định

-cả 2 phần ts và nv đều có các cột mã số để ghi mã số của các chỉ tiêu ,cột số đầu năm ,cột số cuối kỳ để ghi tiền và các khoản vốn nguồn vốn vào thời điểm đầu năm cuối kỳ và thời điểm lập bảng

- ngoài 2 phần ts và nv còn có thêm phần ngoài bcdkt để phản ánh ts của đơn vị khác mà đơn vị đang quản lý ,giữa hộ và phản ánh bổ xung cho các chỉ tiêu đã phản ánh

*)cách lập

- cơ sở số liệu lập bảng dựa vào bcdkt cuối niên độ kế toán trước và số dư cuối kỳ của các tkkt

-căn cứ vào số liệu bcdkt cuối niên độ kt trước để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng cột số đầu năm

-căn cứ vào số dư cuối kỳ của tk vốn ,ghi vào các chỉ tiêu tương ứng cột cuối kỳ của phần ts và vn ,số dư cuối kỳ của các tk ngoài bảng để ghi cho các chỉ tiêu tương ứng ngoài bảng

bang can doi ke toan,ket cau ,cach lap bangĐọc truyện này MIỄN PHÍ!