nhiệm vụ quyền hạn kbnn

Bắt đầu từ đầu

6. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho, quỹ tại KBNN huyện.

7. Mở tài khoản, kiểm soát tài khoản và thực hiện thanh toán bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có quan hệ giao dịch với KBNN huyện.

8. Mở, quản lý tài khoản tiền gửi của KBNN huyện tại ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện thanh toán, giao dịch theo chế độ quy định.

9. Tổ chức thanh toán, đối chiếu, quyết toán thanh toán liên kho bạc tại KBNN huyện.

10. Tổ chức thực hiện công tác kế toán nhà nước: hạch toán kế toán về thu, chi NSNN, các quỹ tài chính do KBNN huyện quản lý, các khoản tạm thu, tạm giữ, ký cược, ký quỹ, tiền, ấn chỉ đặc biệt, các loại chứng chỉ có giá của Nhà nước và các đơn vị, cá nhân gửi tại KBNN huyện, các khoản vay nợ, trả nợ của Chính phủ theo quy định của pháp luật; xác nhận số liệu thu, chi NSNN qua KBNN huyện.

11. Thực hiện công tác điện báo, báo cáo số liệu về thu, chi NSNN phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền; thống kê, báo cáo, quyết toán các nghiệp vụ phát sinh tại KBNN huyện.

12. Tổ chức quản lý và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin tại KBNN huyện.

13. Thực hiện công tác tiếp công dân tại KBNN huyện theo quy định.

14. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, quản trị, tài vụ tại KBNN huyện theo quy định.

15. Tổ chức thực hiện chương trình hiện đại hoá hoạt động KBNN; Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ khách hàng.

16. Quản lý các điểm giao dịch thuộc KBNN huyện theo quy định.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc KBNN tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. KBNN huyện được tổ chức thành các tổ nghiệp vụ: tổ Tổng hợp-Hành chính, tổ Kế toán và tổ Kho quỹ.

Lãnh đạo các tổ nghiệp vụ là Tổ trưởng (riêng tổ Kế toán là Kế toán trưởng nghiệp vụ KBNN huyện). Tổ trưởng được hưởng phụ cấp theo quy định.

2. KBNN quận trực thuộc KBNN Hà Nội, KBNN thành phố Hồ Chí Minh, KBNN thành phố loại 1, loại 2 thuộc tỉnh có thể được thành lập tối đa không quá 3 phòng, do Tổng Giám đốc quy định.

Lãnh đạo phòng là Trưởng phòng (riêng phòng Kế toán là Kế toán trưởng nghiệp vụ). Giúp việc Trưởng phòng có Phó trưởng phòng.

3. Tại các địa bàn có khối lượng giao dịch lớn, KBNN huyện có thể tổ chức các điểm giao dịch theo 3 loại hình: điểm giao dịch thường xuyên ngoài trụ sở, điểm giao dịch thường xuyên trong trụ sở và điểm giao dịch không thường xuyên.

Tổng Giám đốc KBNN thừa uỷ quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập phòng thuộc KBNN huyện, điểm giao dịch thường xuyên ngoài trụ sở.

Giám đốc KBNN tỉnh quyết định thành lập các tổ thuộc KBNN huyện, điểm giao dịch thường xuyên trong trụ sở, điểm giao dịch không thường xuyên.

kế toán nhà nướcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!