Phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân

35.1K 1 29

Phân biệt hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.

Bài làm :

Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh là loại hình kinh tế đơn giản trong các loại hình kinh tế, Giữa chúng, ngoài những điểm tương đồng như : không có tư cách pháp nhân,tự chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình bằng toàn bộ tài sản, không được phép phát hành chứng khoán...còn có những khác biệt. Phân biệt 2 loại hình kinh tế này có ý nghĩa to lớn trong cả lí luận và thực tiễn.

Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh được điều chỉnh chính bởi 2 văn bản khác nhau là Luật doanh nghiệp và Nghị định chính phủ số 43/ 2010. Định nghĩa hai loại hình này như sau :

Điều 141 luật Doanh nghiệp 2005 định nghĩa về doanh nghiệp tư nhân:

"1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân."

Điều 49, Nghị định chính phủ số 43/ 2010/ NĐ-CP ngày 15/04/2010 về đăng kí doanh nghiệp quy định về hộ kinh doanh :

"1. Hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

2. Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

3. Hộ kinh doanh có sử dụng thường xuyên hơn mười lao động phải chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp."

Qua các định nghĩa trên, những đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân và hộ gia đình ta có thể thấy sự khác biệt giữa 2 đơn vị kinh tế này thể hiện ở những khía cạnh sau :

- Thứ nhất là về chủ thể :

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ còn hộ kinh doanh do một cá nhân là công dân Việt Nam hoặc một nhóm người hoặc một hộ gia đình làm chủ. Như vậy, về chủ sở hữu giữa 2 loại hình có sự khác nhau về số lượng. Một bên là doanh nghiệp 1 chủ, góp toàn bộ vốn, tự chịu toàn bộ lợi ích và trách nhiệm, một bên là không nhất thiết 1 chủ mà có thể là 1 nhóm người, 1 hộ gia đình cùng góp vốn quản lí, phát triển và chịu trách nhiệm.

Chủ thể của loại hình hộ kinh doanh phải là công dân Việt Nam, còn chủ thể trong doanh nghiệp tư nhân ngoài là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi (Điều 50 Nghị định chính phủ số 43/ 2010/ NĐ-CP) còn có thể là người nước ngoài, thỏa mãn các điều kiện về hành vi thương mại do pháp luật đất nước đó quy định.

- Thứ 2, về quy mô kinh doanh :