📱Twəłvə📱

937 87 2

>>Jimin pov<<
Sedili sme v aute. Ja s červeným lícom a Yoongi s naštvaným pohladom na tváry.
Schumlal som sa do klbka a plakal tak aby to nepočul.

>>time skip<<
Klasika, krik, mlátenie, nadávanie, a mama zase iba pozerá.

V izbe som pozrel instagram a videl...videl fotku čo ma položila na dno.

MinSuga

❤600K🗨500K

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

❤600K
🗨500K

Milujem ťa babygirl~💞

Začal som nekontrovateľne plakať možno aj preto lebo uplynul iba týždeň a on už má zase niekoho iného.

Boli sme vôbec spolu?...

Fourteen || DOKONČENÉ✔Where stories live. Discover now